Umowa o pracę

Umowa o prace co to jest?

Umowa o prace to najkorzystniejsza forma współpracy pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Dlaczego? Ponieważ gwarantuje szereg przywilejów (uprawnień)- w tym płatne urlopy, prawo do zasiłku chorobowego, czy unormowany czas pracy. Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony są dwiema podstawowymi rodzajami umów o pracę zawieranych pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Najpierw zacznijmy od definicji czym jest ten rodzaj umowy. Umowa o pracę niezależnie od czasu jej trwania to zgodne oświadczenie woli pracodawcy oraz pracownika, które zawsze musi być potwierdzone w formie pisemnej. Oświadczenie woli jest składane po to, aby zakomunikować naszą wolę i wywołać określone skutki prawne. Ten rodzaj umowy oznacza, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonych w umowie rodzajów pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca do zatrudnienia pracownika wraz z określonym w umowie wynagrodzeniem. Co istotne zgadzamy się tutaj także co do tego, że praca ta będzie wykonywana pod kierownictwem pracodawcy. Co to oznacza w praktyce? Na przykład chodzenie do miejsca pracy (biura, sklepu, siedziby), czy pracę zdalna pod nadzorem pracodawcy (praca na służbowym komputerze).

Zalety umowy o pracę:

Tak jak wcześniej wymieniliśmy pracując w takiej formie przysługiwać Ci będą m.in.: • pewne wynagrodzenie (nie niższe niż minimalna krajowa)
• dobowe i tygodniowe normy czasu pracy
• dodatek za godziny nocne i nadliczbowe
• płatne zwolnienia lekarskie
• bezpieczne i higieniczne warunki pracy
• szczególna ochrona kobiet w ciąży przed zwolnieniem z pracy
• płatny urlop wypoczynkowy
• urlop na żądanie
• urlop opiekuńczy
• urlopy dla rodziców (macierzyński, ojcowski, rodzicielski i wychowawczy)
• określone terminy wypowiedzenia umowy.

Wady:

Jak wszędzie tak i tutaj pojawiają się wady takiej formy współpracy, a są to m.in.:
• niższe wynagrodzenie niż przy umowie zleceniu/dzieło (wynagrodzenie pomniejszone o składki ZUS, składkę zdrowotną)
• praca pod kierownictwem i w ścisłej kontroli pracodawcy (praca zdalna możliwa tylko za zgodą pracodawcy)

Z jakimi rodzajami umów o prace możesz się spotkać:

1. Umowa o pracę na okres próbny

Taka umowę zawieramy najczęściej, aby zweryfikować po obu stronach (pracodawca i pracownik), czy faktycznie chcemy dalej kontynuować współprace. Dlatego najczęściej jest to pierwsza umowa, jaką możesz otrzymać w danej firmie. Pamiętaj, że taka umowa nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, dlatego dobrze wykorzystaj ten czas aby zaprezentować swoje mocne strony i umiejętności!

2. Umowa na czas określony

Jak nazwa wskazuje, przy tej umowie mamy jasno wskazany początek i koniec trwania umowy. Pamiętaj, że pracodawca może z Tobą zawrzeć kolejno tylko 3 takie umowy. Po 3 jeśli dalej ma być kontynuowane zatrudnienie powinieneś otrzymać umowę na czas nieokreślony.

3. Umowa na czas nieokreślony

Taka umowę zawierasz bez jasno określonej daty zakończenia. Jest to najbezpieczniejsza forma zatrudnienia, ponieważ w przypadku chęci zakończenia współpracy z Tobą przez pracodawcę musisz otrzymać powód/uzasadnienie na piśmie.

Dwa szczególne rodzaje umów z jakimi możesz się spotkać, a o których powinieneś wiedzieć to:

4. Umowa o pracę, na część etatu

Zawiera wszystkie elementy umów o pracę, natomiast część etatu oznacza, że umawiamy się na pracę w mniejszej ilości czasu (etatu). Jest to bardzo korzystne rozwiązanie szczególnie w sytuacji, kiedy poza pracą mamy jeszcze inne zobowiązania jak szkoła czy uczelnia. Pamiętaj! Przy tej umowie część przysługujących uprawnień będzie proporcjonalnie do wymiaru etatu pomniejszona np. przy pracy na pól etatu przysługiwać Ci będzie polowa dni urlopowych wynikających z kodeksu pracy.

5. Umowa o pracę tymczasową

Jest to umowa o pracę, którą zawieramy z agencją pracy tymczasowej. Następnie agencja kieruje pracownika do swojego klienta, czyli konkretnego pracodawcy. Pracę tymczasową reguluje zarówno Kodeks pracy, jak i ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Dlatego na takiej umowie przysługuje Ci większość praw pracowniczych. Wyjątkiem od tej reguły są m.in. limit trzech umów na czas określony oraz długość łączna ich trwania.

Warto jednak pamiętać, że agencja pracy tymczasowej może zawrzeć z pracownikiem również tymczasowym umowę cywilnoprawną — czyli opisane w innych stronach zlecenie lub o dzieło.

Warto jednak pamiętać, że agencja pracy tymczasowej może zawrzeć z pracownikiem również tymczasowym umowę cywilnoprawną — czyli opisane w innych stronach zlecenie lub o dzieło.

Wybór pomiędzy umową o pracę na czas określony czy nieokreślony zależy od wielu czynników, jak na przykład zapotrzebowanie firmy, preferencje pracownika i wymogi prawne danego kraju.

Pierwsza Praca